Religionskunskap

En naturlig avslutning av läsåret i SO är ämnet religionskunskap. Det är ett mycket viktigt ämne som berör alla människor. Ämnet syftar till att alla elever ska utveckla kunskaper om religioner, för att kunna förstå hur vilka olika synsätt på livet som existerar i världen. Genom kunskap om hur religion påverkat mänsklighetens historia och fortfarande vägleder människor i livet, skapar det en förståelse för oss om den mångfald, gemenskap eller motsättningar som ständigt lyfts fram i samtidens globala samhälle.

Religionernas födelse och förankring i samhällena, baserar sig människors behov av ställa frågor om livets mening. De stora världreligionerna, med deras enorma likheter eller fundamentala skillnader, bidrar till att både förmedla svar på dessa frågor men skapar även en gemenskap i deras förhållningssätt till hur världen är beskaffad.

Judendomen och Hinduismen är de hittills äldsta religionen som fortfarande utövas idag. Men långt dessförinnan är det naturreligionerna som dominerar i de inledande små mänskliga samhällena. Det som människorna livnärde sig på och förundrades över, blev även det mest heliga för dem. När väl människan satte sig själv som den främsta varelsen i naturen, utvecklades även gudarna i en mänsklig tappning, men med dock övernaturliga förmågor.

Oavsett om du lever idag eller levde för tusentals år sedan, utvecklar alla människor en livsåskådning. Det betyder att du har ett eget sätt att se på livets mening. Den är en del av din identitet, dvs allt som definierar dig.  Det är naturligt att alla som mer eller mindre delar din livsåskådning, har du lättare att bygga relationer till, skapar förtroende och förståelse för. Allt som skapar motsättningar eller är en motsats till din livsåskådning, är det svårare att relatera och förknippa sig med. Religionskunskap i skolan bidrar till att utveckla kunskaper om människors olika livsåskådningar. Det leder till en ökad insyn och respekt för människors olika förhållningssätt, vilket i ett längre perspektiv motverkar främlingsfientlighet.

Det ska vara upp till varje människa att själv avgöra hur hen vill att sitt liv ska se ut. Ingen ska avgöra vilka delar av din livsåskådning som inte passar in i deras normer, såvida inte ditt förhållningssätt är stigmatiserande eller förespråkar destruktiva handlingar. Det är viktigt för de kommande generationerna att utnyttja fördelarna med ett mångkulturellt samhälle, som en källa till kunskap om hur livsåskådningar kan leva tillsammans utan att se ner på varandra. Det är essentiellt att hitta gemensamma nämnare inom varandras kulturer och i historien, så att man kan bygga en gemensam grund att stå på. Många tror att de kan tala för sin religion, sin Gud eller sitt land, men vem är hen att tala om man sätter sina åsikter i första rummet utan att ta hänsyn till alla andras?

Religion skapar frågor och ger svar, berör och påverkar, ger mening men även förmaning, skapar gemenskap och leder till motsättningar, bidragit till svält och mättat magar, förklarat krig och mäklat fred. Det finns nog ingen annan mänsklig verksamhet som i sin nuvarandes form skänker både så mycket glädje och misär på en och samma gång.


Prenumerera på nya blogginlägg

Religion – överblick

Religion eller trosuppfattning grundar sig på en föreställning om att det finns något som är övernaturligt människan och styr över för allt liv på jorden. Bakgrunden till alla religioner, ligger i människans sökande efter svar på frågor om livet som hon inte fått ännu inte har kunskap om. Hur skapades jorden? Vad händer efter döden? Dessa frågor är centrala frågor som de flesta religioner har svar på. Dock skiljer sig svaren mer eller mindre mellan alla religioner.

Det som de flesta religioner har gemensamt är att det finns ett eller flera väsen som exempelvis en Gud (monoteism), flera gudar (polyteism), andar, själar, som fyller en eller olika funktioner för att förklara hur världen är uppbyggd. Alla som tillhör en religion har ofta en gemensam värdegrund, som bland annat ställer krav på vilka etiska förhållningssätt eller moraliska plikter som man måste anpassa sitt liv till. Följer man dessa ”regler”, så väntas oftast en belöning efter döden.

Religion

Idag vet vi mer om hur världen fungerar än för tusentals år sedan. Okunskap leder till antaganden. Vanliga väderförhållanden eller himlafenomen kunde förr betraktades som magiska. Människor kunde tillskriva naturliga processer, exempelvis som en långdragen tork eller osämja mellan grannar, som en bakomliggande vilja från det övernaturliga. Lösningen för att få svar på frågor eller få bukt med vardagliga problem, utmynnade i olika riter (religiös ceremoni). Exempel på dessa är kristendomens dop, giftermål och begravning. Men även asatrons blot (offer till gudarna) var en naturlig ceremoni under vikingatiden.

Med både människans förmåga att behärska skriftspråket och framförallt med boktryckarkonstens utveckling, kunde människors levnadsregler registreras och skapas i heliga böcker och skrifter som kunde spridas religionen vidare och befästas för kommande generationer i hundratals år. Genom att se tillbaka i tiden på några människor som har betytt mycket för vardera religion skapades även heliga platser. En helig plats kan även vara dem byggnad där människor bedriver riter eller lär sig om sin tro. Varje religion utvecklade även olika symboler, vars innebörd knyts till en eller flera delar av religionens historia eller övergripande syfte.

Vi vet idag att det finns flera tusen olika religioner. Hinduism, och olika versioner av Buddism dominerar östra och södra Asien. Världsreligionerna Kristendom och Islam utgör tillsammans över hälften av jordens befolknings trosuppfattning och utövas i princip alla delar av världen. Tillsammans med Judendomen bildar tre en gemensam monoteistisk grundsyn, där Gud skapade världen och gjorde människan i hans avbild. Men med historiens gång så bildas nya inriktningar och gamla värderingar revideras. Det som i grunden håller ihop alla tre världsreligioner, känns mycket avlägsen idag när framförallt fundamentalister beskriver den egna tron som självklar och oftast överlägsen de andra. Att strida och dö i Guds namn är ingen modern företeelse. Bakgrunden till dagens konflikter mellan dessa religioner, grundar sig i händelser som kan vara alltifrån tiotals till tusentals år gamla.

Dock ökar antalet människor i världen för varje år, som delvis (agnostiker) eller helt (ateister) inte söker svaret på livets frågor i religion. Anledningen till att allt fler människor inte tror på religion, har flera förklaringar. Ju mindre religionen påverkar eller styr människans liv, desto större möjligheter till eget ställningstagande har hon.

Hur ser framtiden ut för religionen?

Genom alla tider har människan försökt få svar på frågor. Så länge vi inte får svara på alla frågor, kommer antagligen religionerna leva vidare. Vissa religioner kommer antingen bli en övergående fas i människans historia, eller så kommer de utvecklas och förändras för att anpassas till den framtida samhället.

Källor:

http://www.so-rummet.se/kategorier/religion/allmant-om-religion#

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/religion

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4652083

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4652098

https://sv.wikipedia.org/wiki/Religion

https://www.flickr.com/photos/k7-k10

Prenumerera på nya blogginlägg