Metallers påverkan på miljön

Metaller finns naturligt i vatten, jorden och framförallt i berggrunden. De är en essentiell del för organisk materia, såsom för växter, människor och djur. Dock kan många av dem vara giftiga och påverkar därför miljön negativt.  Människans flera tusenåriga bruk av metaller har bidragit till att halterna i miljön ökat. Det är genom industriutsläpp av metaller som mestadels förgiftar luft, vatten och mark. Dock får man bortse ifrån att människors vardags konsumtion och avfallshantering av metaller också är en stor bidragande orsak till metallers miljöpåverkan.

Bild: David Sorich

Av den totala mängden avfall år 2014 kom 139 miljoner ton från gruvindustrin, medan 24 miljoner ton kom från övriga industrier och verksamheter. 4,2 miljoner ton avfall kom från hushåll.

Även om Sveriges befolkning återvinner 80 % av cirka 1,5 miljoner ton metallvaror varje år, så är det fortfarande 300’000 ton som blir kvar runt om i landet.

Kan metaller brytas ner?

Nej, metaller bryts inte ned utan blir kvar där de lämnas. Det kan dröja länge mellan utsläpp och att effekten av utsläppet upphört. Beroende egenskapen av vilken metall som ingår i utsläppen, sprids den på olika tillvägagångssätt och påverkar alla levande organismer.

Mänsklig påverkan av metallutsläpp. Bild: Jeff Nield

Hur naturen påverkas varierar mellan egenskapen hos olika metaller, men även på hur höga halter det rör sig om och hur vi exponeras för metallen. Den vanligaste exponeringen i Sverige är genom metaller i mat och dryck, samt via damm och partiklar som sprids i luften.

Källor:
https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Manniska/Miljogifter/Metaller/
https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Mark/Avfall/
http://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/miljo/avfall/

Bildkällor:
https://www.treehugger.com/green-food/organic-agriculture-wrongly-accused-as-prominent-cause-of-heavy-metal-accumulation-in-soil.html


Prenumerera på nya blogginlägg