Bly

Bly är en tungmetall och därmed giftig för levande organismer. Bly är den mest använda metallen efter järn, koppar, aluminium och zink. Det största användningsområdet är för bly är bilbatterier och andra ackumulatorer. Det har sedan långt tillbaka varit en del i bensin för att bland annat motverka kemisk slitage i motorn, men genom införandet av blyfri bensin 1989 och katalysatorer har spridningen minskat kraftigt. Andra exempel på användningsområden är fiskesänken, elektronik, vikter och ammunition.

Fiskedrag – Bild: Eric C

Historisk användning

Bly har använts sedan i princip sedan civilisationernas utveckling för tusentals år sedan. De tidigaste spåren är 6500 år gamla från Egypten. Anledningen till dess popularitet beror dels på att metallen förekommer nästan överallt i naturen, den är lätt att utvinna och bearbeta och har många användningsområden. Förutom olika former som redskap, har bly använts historisk som sötningsmedel i Romarriket. 

Bly har historiskt brukats och använts fortfarande som plombering av varor, för att garantera att den är oanvänd och som en kvalitetsgaranti. Producenterna hade egna sigill på blyplomber, som garanterade både varans äkthet och rätta mängd.

Blyplomber – Foto: Andreas Wendelsson

I Sverige har blymalm brutits i minst 1000 år, men nästan enbart för framställa silver ur malmen. Avfallet från silverframställningen togs inte tillvara förrän på 1800-talet då produktionen fokuserades mer på på bly istället för på silver.

Hur sprids bly i miljön?

Bruket av bly i Sverige utgår både från brytning och från återvinning. Bly förkommer naturligt i marken men den kan också bero på nedfall genom nederbörden eller komma från källor där bly använts  under lång tid. Sedan förbudet av bly i bränsle och med minskad konsumtion sjunker halterna i naturen sedan 1990-talet. Spridningen sker dock nästan uteslutande från avfall och från industrier.  Det finns höga koncentrationer av bly i elektroniska produkter som exempelvis bildrör, glödlampor och batterier.

Även ammunition och blysänken för fiske bidrar till blyspridning i naturen. Dock är det förbjudet att jaga på grunt vatten och våtmark med blyhagel som ammunition.

Blyammunition – Bild: Keith Avery

Hur påverkas människan av bly?

Vid mycket låga doser ger bly ge skador på nervsystemet, hjärta och kärl, njurar samt fortplantningsförmågan. Foster och små barn är speciellt känsliga. Bly skadar de röda blodkropparna och kan leda till blodbrist. Blyförgiftningens symtom är trötthet, störningar i centrala och perifera nervsystemets funktioner, magbesvär, njurskada samt blodbrist.

Historiska är det inte svårt att greppa antalet blyförgiftningar i samband med intag av dryck i blykärl, dricksvatten via blyrör eller dryck sötad med bly. Även människor som kontinuerligt exponerats av bly blivit förgiftade i större utsträckning än andra yrkesgrupper, t.ex. gruvarbetare och silversmeder.

I dagens samhälle sker den den största exponeringen via mat och dryck. Inälvsmat och skaldjur innehåller högre halter av bly än andra råvaror. I samhället kan människor exponeras för bly via dricksvatten från trasiga ledningar, hudkontakt med blyhaltiga smycken och elektriska leksaker. Även äldre färger och rostskyddsfärger kan innehålla höga halter av bly. Koncentrationen av bly i damm på arbetsplatser och i hemmen kan också vara allvarlig exponeringsrisk.

Källor:
Nationalencyklopedin, bly. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/bly (hämtad 2018-03-13)
https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Manniska/Miljogifter/Metaller/Bly-Pb/#
https://sv.wikipedia.org/wiki/Blyf%C3%B6rgiftning
https://fof.se/tidning/2013/6/artikel/silver-ar-ofta-en-biprodukt
http://www.linkopingshistoria.se/artefakter/blyplomb/
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bly
Nationalencyklopedin, bly. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/bly (hämtad 2018-03-13)


Bildkällor:
Eric C - https://www.flickr.com/photos/129337299@N04/
Andreas Wendelsson
Keith Avary - https://www.flickr.com/photos/keith_marshall_avery/


Prenumerera på nya blogginlägg